⇒ Ogłoszenia ⇒ Informacje ⇒ Intencje

Aktualna strona

naglowek
roundbox

święty Wawrzyniec Patron Historia Kościoła Duszpasterze Ministranci

roundbox
roundbox
klasztor sióstr MN Klasztor Sióstr Maryji Niepokalanej
roundbox
roundbox
akcja katolicka Akcja Katolicka
roundbox
roundbox
różaniec Żywy Różaniec
roundbox
roundbox
różaniec Domowy Kościół
roundbox
roundbox
ela kowalewska Poradnia Rodzinna
roundbox
roundbox
wroclaw logo 1 Renowacja dachu
roundbox
 
roundbox

Kościół Św. Wawrzyńca
przy ul. Żernickiej na Żernikach
Nazwa wsi Żerniki, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1257 r. (wte­dy Surnic, w 1370 Zirnic), wywodzi się od jej mieszkańców trudniących się wyrobem żerdzi. Już w drugiej połowie XIII w. pojawia się też określenie miejscowości - Nowy Kościół i z 1280 r. pochodzi najstarszy znany zapis o kościele in nova ecclesia. Z dokumentu tego wynika, iż wdowa po Henryku Pobożnym, księżna Anna (+ 1265), ustanowiła przy­wilej, który żernickiemu kościołowi zapewniał 2 łany ziemi. W tej samej zapisce znajdujemy wzmiankę również o Bertoldzie, ówczesnym pro­boszczu miejscowej parafii. Sama wieś należała do wrocławskiego klasztoru klarysek; na jego rzecz w 1257 r. książę Henryk III zatwierdził pochodzące z niej dochody.
Wzmiankowany pierwszy kościół w Żernikach powstał w drugiej połowie XIII w. i od niego niewątpliwie wywodzi się wtórne określenie wsi - Nova ecclesia. Fundamenty pierwotnej świątyni, wzniesionej na rzucie prostokąta, z kwadratowym prezbiterium, zbudowano z rudy darniowej, mury zaś z cegły.
Gotycki kościół w formie zachowanej w zasadzie do dziś pochodzi z 1400 r. W czasach późniejszych jednak świątynia uległa licznym prze­mianom. Już w XV stuleciu prezbiterium nakryto krzyżowym sklepieniem. Przypuszczalnie też w tym samym stuleciu wzniesiona została górna część wieży, która podobnie jak dziś znajdowała się po stronie za­chodniej. W XVIII wieku powiększono okno. Główne wejście do kościoła znajdowało się pierwotnie od południa, portal zachodni zaś, w wieży, powstał dopiero w XIX stuleciu. Poprzednio od tej strony wieża miała w parterze okno, a pomieszczenie w owej dolnej kondygna­cji prawdopodobnie było kaplicą chrztów. Przedsionek przy średniowiecznym portalu południowym, podobnie jak portal zachodni, ma do­piero XIX-wieczną metrykę. Planowane w latach 1911-1914 dalsze przebudowy nie doszły do skutku z powodu wojny, a później z niewiadomych przyczyn też nie zostały zrealizowane.
Budowla zachowana do 1945 r. miała jeszcze mury pochodzące w większości z XIII w. oraz barokowy wystrój wnętrza, a z cennego wy­posażenia Lutsch wymienia dwa dzwony, z których jeden, o dolnej śred­nicy 105 cm, z interesującymi płaskorzeźbami, pochodził z 1493 r., drugi zaś, o średnicy 86 cm, z 1506 r. W czasie oblężenia miasta w 1945 r. doszło do kilkudniowych zaciętych walk o Żerniki. 23 II 1945 osiedle zna­lazło się w rękach wojsk radzieckich, a jego zabudowa znacznie ucier­piała. W gruzach legł również kościół Św. Wawrzyńca (wcześniej pod wezwaniem Św. Wawrzyńca i Św. Małgorzaty), którego zniszczenie oce­niano na 80 procent. Stan świątyni parafialnej na Żernikach byt taki - stwierdza W. Szetelnicki - że Niemcy byli zdania, iż nie da się jej od­budować nawet za 50 lat, a kuria administracji apostolskiej sądziła, że należy ją rozebrać i zbudować nową.
Tymczasem jednak, na przekór tym opiniom i - zdawałoby się - zdrowemu rozsądkowi, przybyły ze Lwowa ks. Justyn Kostek, od maja 1946 r. wikariusz parafii żernickiej, po zainstalowaniu się w pobliskim Jerzmanowie przystąpił w 1947 r. do odbudowy zrujnowanego zabytko­wego kościoła. Na początek przeznaczył na ten cel 100 tys. zł z loterii zorganizowanej przy współudziale parafian oraz 175 tys. zł własnych oszczędności. Następnie, jak poświadcza ks. W. Szetelnicki, wielką po­mocą była osobista subwencja prezydenta Bolesława Bieruta w wyso­kości 5 000 000 zł. oraz 800 000 zł przyznanych przez wojsko. Odbudo­wa, prowadzona pod kierunkiem arch. Witolda Rawskiego, przy znacz­nym udziale parafian, którzy pracowali społecznie, trwała do 1950 r. Prace zostały zaprojektowane i wykonane niezwykle pieczołowicie, z widoczną troską o przywrócenie urokliwej gotyckiej świątyni jej stanu sprzed katastrofy w 1945 r. Kościół odzyskał swą dawną bryłę, z halą na rzucie prostokąta i prostym prezbiterium po stronie wschodniej. Po­dobnie też jak przed zburzeniem posiada stromy, dwuspadowy dach, wyższy nad główną częścią kościoła niż nad prezbiterium. Budowla po­kryta jest dachówką. Prezbiterium, otoczone przyporami, ma jak daw­niej krzyżowe sklepienie, którego żebra osadzone są na dwóch XV-wiecznych wspornikach z piaskowca. Do prezbiterium przylega zakrys­tia, a od wschodu ma ono zamurowane ostrołukowe okna. Nawa główna kościoła, otynkowana wewnątrz, barokizująca, pokryta była poprzednio prostym stropem z desek, a w trakcie odbudowy otrzymała ozdobny strop kasetonowy. Wieża od zachodu, z przyporami, wyrasta ponad dach kościoła i wieńczy ją stromy hełm. Po stronie północnej kościół ma jedno okno, a od południa trzy - wszystkie zakończone półokrągło i z witrażami. Z zewnątrz budowla nie jest otynkowana.
Świątynia ma interesujące, w dużym stopniu zabytkowe wyposażenie. Należą do niego pochodzące z XVIII w. ołtarz główny z rzeźbionego drzewa, chrzcielnica, ponadto XV-wieczna kropielnica z piaskowca. W kościele znajdują się też trzy renesansowe płyty nagrobne i jedna o formach klasycystycznych.
źródło: Kościoły Wrocławia, Zygmunt Antkowiak, pod red. Ks. Józefa Patera, Wrocław 1991góra strony

roundbox
 
roundbox

Galeria

2010
Remont Dachu 2010 Odpust Parafialny 2010 Bp Moses Prakasam z Indii I Komunia Swieta 2010 Boże Ciało 2010 Festyn Maj 2010 Akcja Katolicka na Rynku 04.2010 Niedziela Palmowa 2010 Droga Krzyzowa 2010 Triduum Paschalne 2010 Wielka Sobota 2010
2009
Misje Sw 2009 Wigilia Akcji Katolickiej 2009 Boze Narodzenie 2009 Pielgrzymka do Trzebnicy 2009 Adwent 2009 Triduum Paschalne'09 Festyn czerwiec 2009 Bierzmowanie Boże Ciało 2009 Licheń 2009 Beretta Molla Łagiewniki 2009 Festyn parafialny 05.09 I Komunia Św. 2009 Niedziela palmowa '09 Droga Krzyżowa 2009 Triduum Paschalne'09 Niedziela palmowa '09 Droga Krzyżowa 2009
2008
Wigilia AK 2008 Boże Narodzenie2008 Adwent 2008 Akcja Katolicka Odpust 2008 I Komunia Św. 2008
2007
I Komunia Św. 2007

góra strony

roundbox
roundbox

Odwiedziło Nas Liczniki gości

Oceń Naszą Gazetkę Parafialną!

Twoja ocena:  góra strony

roundbox
roundbox
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
ŚW. WAWRZYŃCA
WROCŁAW-ŻERNIKI
ul. Żernicka 249
54-510 Wrocław
tel. 071/357-19-19

zerniki@archidiecezja.wroc.pl
roundbox